Publikácie

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Katarína Bajzíková (ed.)

 

Kolektív autorov, Katarína Bajzíková (ed.)

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 257
Rok vydania: 1. vydanie, 2016

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

Nevieme, ako adekvátne nazvať texty, ktoré držíte v ruke. Učebnica? Nie je to celkom vystihujúce. Síce dúfame, že texty pomôžu tým, ktorých zaujímajú otázky riešenia, prevencie a transformácie konfliktov, navyše špecificky v rozvojovom kontexte, ale zatiaľ nie sú systematickou učebnicou, ktorá by pokryla obsiahly historický exkurz a rozpracovanie problematiky z perspektívy toho, čo je akademicky dôležité.

Prípadové štúdie s opisom konkrétnych krokov dobrej aj odstrašujúcej praxe? Áno aj, ale nie celkom. Síce sa v každej kapitole pokúšame ponúknuť príklady z vlastnej aj z osvojenej reálnej praxe rozvojového pôsobenia v náročnom kontexte, ale celkove v príručke nejde len o inštrukcie pri praktických krokoch toho, ako sa postaviť k medzietnickým, kultúrnym a civilizačným konfliktom v našom mnohosmerne rozdelenom svete.

Súčasťou knižiek, ktoré sa venujú beletrii, občas sú tzv. čítanky. Ide o knihy, uvádzajúce a komentujúce rôznorodé literárne diela, texty rôznych žánrov, perspektív, ktoré boli napísané rôznymi autormi. Spája ich to, že texty by mali byť sondami do dobrej krásnej literatúry, mali by potešiť čitateľa a dať mu možnosť vychutnať si rôznorodé perspektívy, z ktorých sa dá vnímať svet okolo. Takže aj v našom prípade by možno najvystihujúcejším názvom bolo Čítanka o riešení konfliktov v rozvojovom kontexte. Tucet autorov rôzneho odborného zázemia pristupuje k problematike z rôznych uhlov aj dosť odlišným štylistickým štýlom. Svoju pozornosť venovali otázkam, ku ktorým na Slovensku takmer niet odbornej literatúry, a potreba pomenovať javy, ktorým v rozvojovej práci začíname čeliť, značne predstihuje odbornú prax. Zatiaľ nemáme v tejto problematike ujednotený slovník, neexistujú záväzné štandardy, kto by sa mal venovať praxi rozvojovej a humanitárnej práce alebo kto by mal zasahovať v konfliktných momentoch, ktoré sprevádzajú túto prácu.

Existuje množstvo oblastí, ktoré by si úspešný rozvojový alebo humanitárny pracovník mal vyjasniť a osvojiť, čo by určite „vydalo“ na obsiahly mnohokilogramový handbook. Rozdiely medzi rozvinutosťou odboru a aj publikačných zdrojov v krajinách, ktoré sa tejto práci v globálnom rozmere venujú desiatky rokov, a nami vypĺňame prvými publikáciami, ktoré sú skôr čiastkovými sondami do problematiky. V tejto publikácii sa venujeme:

  • trendom v rozvojovej spolupráci, pričom väčšiu pozornosť venujeme otázkam prístupu Do No Harm v rozvojovej spolupráci, ľudskoprávnemu diskurzu v rozvojových politikách a koherencii politík pre rozvoj;
  • vplyvu médií v konfliktoch v rozvojových krajinách, ako aj etike verejnej diskusie o rozvoji a humanitárnych problémoch;
  • riešeniu konfliktov (od tradičných prístupov až k peacebuildingu, peacekeepingu a peacemakingu, od teórie až po praktické nástroje), ako aj otázkam medzikultúrnej citlivosti a medzikultúrnej komunikácii v rozvojovej spolupráci;
  • podstatnú časť publikácie tvorí osem veľkých simulácií, vrátane inštrukcií a podkladových materiálov pre štúdium, ktoré sme používali pri praktickom osvojovaní si treťostrannej intervencie v dlhodobých konfliktoch v rozvojovom rámci;
  • v záverečnej kapitole uvádzame aj slovník základných pojmov. Bibliografiu uvádzame na konci každého príspevku priamo v podkapitolách.

Na lepšie porozumenie východísk a obsahu každej kapitoly pripájame v jej úvode stručné zhrnutie, ktoré uľahčuje orientáciu o tom, aký je záber a štýl každej kapitoly.

Publikácia Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte je súčasťou projektu globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách, podporeného z finančných prostriedkov SlovakAid. Veríme, že nájde cestu k svojim čitateľom z radov prednášajúcich aj poslucháčov univerzitných odborov, ktoré sa venujú tejto problematike, že po nej siahnu aj rozvojoví a riadiaci pracovníci, ktorí sú vystavení náročným dilemám praxe a politiky rozvojovej spolupráce na všetkých úrovniach, a napokon možno zaujme aj ľudí, ktorí s touto problematikou neprichádzajú do styku vo svojej práci, ale svet okolo im nie je ľahostajný, zamýšľajú sa nad otázkami globálnej zodpovednosti a nerovností vo svete.

Vďaka za tento text patrí všetkým autorom kapitol, ale predovšetkým hlavnej editorke Kataríne Bajzíkovej, ktorá čelila výzve zviazať rôznorodé texty do jedného celku, a tiež Jánovi Mihálikovi za cenné oponentské komentáre a odporúčania. Knihu by sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca bez asistencie (Alžbety Micsinaiovej, Kataríny Kordíkovej, Moniky Strakovej, Zuzany Fialovej, Márie Gajarskej, Kataríny Šimkovej, Martina Lesaya a Lukáša Zoráda, ktorý poskytol príklady z praxe a cenné komentáre). Veríme, že si knižku vychutnáte a bude vám slúžiť ako praktický sprievodca v neľahkej téme.

Dušan Ondrušek (január 2016)

 

Tématicky súvisiaca publikácia (autorská kapitola Zuzy Fialovej): Development Education in Theory and Practice.