Publikácie

Občianska participácia

Karolína Miková
Zora Paulíniová

 

Karolína Miková, Zora Paulíniová

Jazyk: Slovenský
Počet strán:
Rok vydania: 2. vydanie, 2002

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

O čom je verejné rozhodovanie...

Verejné rozhodovanie je rozhodovanie s verejnými dôsledkami. Ak majú občania niesť následky týchto rozhodnutí, potom je legitímnou ich požiadavka, aby mohli vplývať na verejné rozhodovanie alebo sa na ňom spolupodieľať. Občianska participácia už dávno nie je chápaná len ako možnosť voliť, byť informovaní či pripomienkovať vzniknuté projekty či koncepcie.

Účasť verejnosti na rozhodovaní podmieňujú dva vstupy, bez ktorých to nejde. Prvým je aktivizácia ľudí často cez konfrontačnú skúsenosť (ohrozenie pamiatky, nesprávne vyúčtovanie tepla, výrub stromov, zrušenie trhoviska či školy). Druhým je vytvorenie priestoru pre verejnosť prostredníctvom legislatívneho a inštitucionálneho rámca, ktorý ovplyvňuje samospráva i štátna správa, politici, úradníci, odborníci. Význam samosprávy je však aj v tom, že tento priestor môže byť vymedzený aj zvykovo. Na úrovni komunity sú to práve predstavitelia samosprávy, ktorí môžu, ale aj nemusia občanom umožniť participovať. S trochou básnickej licencie pomenoval oba predpoklady známy predstaviteľ neziskového sektora Ladislav Briestenský, no výstižne: občan na ceste k samosprávnosti, samospráva na ceste k občanovi.

O čom je naša knižka...

V našej brožúrke začneme mapovaním len jednej strany spektra – strany, ktorá hovorí o občianskej aktivizácii, o ľuďoch, ktorí preberajú zodpovednosť za správu vecí verejných. Myslíme si, že je dôležité raz za čas sa zastaviť a pozrieť sa, kde sme sa ocitli, aj keď ten pohľad nemusí byť najoptimistickejší. Vybrali sme sedem príbehov – sedem prípadových štúdií, v ktorých sa občania často zo dňa na deň stali aktérmi občianskej participácie a kde si možnosť zapojiť sa museli sami vydobyť.

Naše prípadové štúdie, týkajúce sa životného prostredia, sú hlavne z Bratislavy a zo západného Slovenska, pretože tak bol zameraný projekt Občianska participácia, v rámci ktorého sme situáciu mapovali. Nepochybujeme však o tom, že aj v iných regiónoch majú občania podobnú skúsenosť. Na mnohých miestach to začína šumami, že sa niečo ide stavať, rúbať či rušiť, pokračuje najrôznejšími aktivitami, v ktorých občania bránia či presadzujú svoje záujmy a vrcholí frustráciou aktivistov a úradníkov, ktorí sa ocitnú na opačnej strane stola. Niektoré prípady končia „vyhorením“ zúčastnených, niektoré zákopovou vojnou a súdnymi spormi, iné na konci vlastne len „začínajú“ – keď iniciatíva či združenie, ktoré chceli riešiť jeden ohraničený problém prejdú k systematickým aktivitám na ochranu životného prostredia alebo na obhajobu práv občanov. Tieto rôzne začiatky a konce sme sa snažili ukázať aj v našich prípadových štúdiách.