Publikácie

Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady

Dušan Ondrušek, Vladimír Labáth, Zuzana Tordová

 

Dušan Ondrušek, Vladimír Labáth, Zuzana Tordová

Jazyk: Slovenský
Počet strán: 79
Rok vydania: 2. vydanie, 2005

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo

Zmierovacie rady sú prístupom, ktorý má budúcnosť. K tomuto presvedčeniu dospievame po niekoľkých rokoch experimentovania s fungovaním zmierovacích rád, po opakovanom dobrom pocite, keď sa darilo predchádzať a riešiť konflikty v komunitách. A tiež po užitočných omyloch. Tie nás vyviedli z povrchnej predstavy, že sociálne zmeny možno dosahovať rýchlo a bezbolestne.

Zmierovacie rady sú inštitútom, ktorý občanom umožňuje rozhodovať o sebe, praktizovať princípy demokracie vo svojom susedstve. Na Slovensku to nie je samozrejmosťou. Aj po pätnástich rokoch zásadných zmien v spoločenskom usporiadaní občania nie sú zvyknutí na myšlienku, že majú právo sami rozhodovať o tom čo ich trápi, že v konfliktoch v komunite nemusí rozhodovať len štátna autorita. Každá skúsenosť, dokazujúca, že to tak nemusí byť, napomáha upevňovať demokraciu na tej najnižšej každodennej susedskej úrovni. Možno ale ide o tú najdôležitejšiu úroveň.

Príručka sa snaží uspokojiť hlavne záujemcov o koncept zmierovacích rád a oboznámiť s obvyklými postupmi v prevencii a riešení konfliktov v kontexte komunity. Je určená pre začínajúcich a pokročilých mediátorov a záujemcov o komunitnú mediáciu.

Príručka opisuje prácu zmierovacej rady a obdobných inštitútov, vysvetľuje kontext práce zmierovacej rady a uvádza referencie na publikácie a internetové zdroje, kde možno nájsť ďalšie kontakty k problematike. Kapitoly možno čítať aj samostatne a v rôznom poradí. V menšom rozsahu príručky sme sa (i za cenu menšej systematickosti) snažili vybrať okruhy problémov, ktoré potrebuje potenciálny člen zmierovacej rady pochopiť na to, aby mohol dobre vykonávať svoju prácu a aby chápal jej širší kontext. Knižka je prvou lastovičkou v tejto problematike. Nepochybujeme, že po nej budú nasledovať ďalšie, ktoré sa zamerajú aj na iné aspekty prevencie a riešenia konfliktov v komunite.

Prvý okruh zachytáva rôznorodé prístupy ku chápaniu rozvoja konfliktu a možnosti intervencie doň v rôznych fázach jeho rozvoja. Druhý uvádza koncept zmierovacích rád a opisuje kontext komunitnej mediácie. Uvádzame stručný prehľad rôznorodých prístupov (susedské centrá, centrá sociálnej spravodlivosti a pod.), ktoré sa doteraz využívali s cieľom prevencie a riešenia konfliktov v komunitnom kontexte. Ďalšia časť opisuje postupné kroky v práci zmierovacej rady, slovenské a české skúsenosti pri využívaní špecifických postupov. Prácu zmierovacej rady ilustrujeme konkrétnymi kazuistikami.

V prílohe uvádzame aj písomné materiály spojené s organizačnými otázkami a odporúčaniami pre prípravu a realizáciu procesu zmierovania a fungovania zmierovacej rady. (Opis kvalifikačných predpokladov pre člena zmierovacej rady, dotazník pre mediátora, ukážku.) Dúfame, že budú praktickou pomocou pre všetkých nadšencov, ktorí by radi realizovali podobný projekt vo svojej komunite.

Stručne z jej obsahu:

Úvod
Rozvoj konfliktu
Komunitná mediácia
Zmierovanie – fungovanie zmierovacej rady
Postup zmierovania – kroky v práci zmierovacej rady
Príklady práce zmierovacej rady (oblasti a kazuistiky)
Vymedzenie základných pojmov, používaných v príručke
Literatúra a odporúčané webové stránky
Prílohy