Publikácie

Hovorme o Šafku

Zora Pauliniová, Zuzana Čupková

Správa z participatívneho procesu

Zora Pauliniová, Zuzana Čupková

Jazyk: Slovenský, Počet strán: 68, Rok vydania: 1. vydanie, 2015

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

Keď sme pred niekoľkými rokmi v spolupráci s Nadáciou Ekopolis plánovali s miestnymi iniciatívami a združeniami verejné priestory po celom Slovensku, snívali sme o dobe, keď iniciátorom zmien na uliciach, námestiach a v parkoch nebude len neziskový sektor, ale aj samotná samospráva. V roku 2015 sa nám podarilo pre samosprávu Starého Mesta v Bratislave zrealizovať proces zapojenia verejnosti. Správa z participatívneho procesu, ktorý prebehol v júli až novembri 2015 sa začiatkom roku 2016 stala súčasťou súťažných podmienok pre architektonickú súťaž „Šafárikovo námestie“.
Hoci je primárnym adresátom publikácie samospráva MČ Bratislava Staré Mesto, chceli by sme, aby po nej siahli všetci, ktorých zaujíma občianska participácia, spôsoby, ako ju realizovať i to, aké výstupy môže priniesť. Pre nás je táto správa dôkazom, že ľudia chcú byť oslovení a vypočutí a že ak ich názory a „užívateľská múdrosť“ dostanú priestor, vedú k zaujímavým podnetom a k plastickému obrazu o tom, ako treba konkrétny verejný priestor revitalizovať. Po absolvovaní ankiet, osobných i verejných stretnutí a odborných workshopov sme zároveň presvedčení, že v mnohých témach vedia laici a organizovaná verejnosť formulovať rovnako expertné vyjadrenia ako experti a ak sa proces nastaví dobre, stakeholderi (zainteresované strany) nemusia stáť proti sebe, ale spolupracujú.

Čo bolo cieľom procesu, ktorý nájdete v publikácii?
Cieľom participatívneho procesu bolo pozorne si vypočuť, zaznamenať a vyhodnotiť názory a predstavy ľudí (od laikov po expertov) o tom, aké má byť Šafárikovo námestie v Bratislave. Hoci sme do diskusie o námestí vstúpili v náročnom čase, keď prebiehala rekonštrukcia električkovej trate na Štúrovej ulici, výstavba mosta cez Dunaj a keď medzi viacerými aktérmi v území prebiehal konflikt, vychádzajúci z rôznych predstáv o využití územia, podarilo sa nám osloviť všetkých kľúčových aktérov, komunikovať s nimi a zachytiť tie podstatné veci.

Stručne k obsahu publikácie:
V časti “Proces zapojenia verejnosti” sa môže čitateľ dozvedieť, ako celý proces prebiehal a z akých krokov sa skladal.

V časti “Kľúčové výstupy” sme sumarizovali tie výstupy z procesu, kde sme zistili silnú podporu verejnosti, zhodu väčšiny zapojených alebo súhlas laickej i odbornej verejnosti. Ak sme počas procesu zapojenia verejnosti rozpoznali rozdielne pohľady na užívanie či budúcnosť priestoru , pomenovali sme ich ako rozvojové dilemy a takto ich aj komunikovali zadávateľovi prieskumu.

V časti “História námestia” sme ponúkli nielen prehľad architektonicko - urbanistického vývoja, ale aj informácie o tom, aká bola novšia história zapojenia ľudí a občianskych
iniciatív do formovania námestia.

V časti “Súčasný stav a kontext” sme popísali stav Šafárikovho námestia, širšie vzťahy a meniace sa spoločenské, urbanistické i environmentálne aspekty.

Z výstupov procesu, do ktorých sa premietla silná zhoda laickej i odbornej verejnosti, sformulovali sme víziu námestia, vychádzajúcu z podnetov širokého spektra zapojených ľudí. Predstavili sme ju ako príťažlivý obraz, ktorý ukazuje, aké námestie si ľudia želajú a ktorý by mal slúžiť ako inšpirácia pre všetkých, ktorí chcú zmeniť námestie k lepšiemu.

V časti “Zistenia a odporúčania” sme na základe vyhodnotenia výstupov z jednotlivých participatívnych metód identifikovali hlavné témy. V každej z nich sme sumarizovali najsilnejšie či najčastejšie spomínané podnety a tam, kde sa dalo, ilustrovali sme ich výrokmi z ankety či zo stretnutí. Súčasťou tejto časti sú aj dielčie odporúčania pre jednotlivé tematické oblasti.

V časti “Prílohy” možno nájsť viacero dokumentov, najmä dielčie výstupy z jednotlivých participatívnych metód. Vzhľadom na limitovaný rozsah správy dostala podrobné zápisy zo stretnutí či komplexný záznam z ankety (spolu vyše 100 strán) k dispozícii len samospráva.

Vysoko si vážime otvorenosť a ochotu zdieľať svoje názory všetkých, ktorí sa zapojili a veríme, že participatívne procesy, ktoré predchádzajú architektonickým súťažiam či významným zásahom do územia sa stanú v Bratislave či na Slovensku bežnou praxou.