Publikácie

Ako ďalej Kollárko

Zora Pauliniová, Zuzana Čupková Žúžiová

Správa z participatívneho procesu

Zora Pauliniová, Zuzana Čupková Žúžiová

Jazyk: Slovenský, Počet strán: 60, Rok vydania: 1. vydanie, 2017

STIAHNUŤ elektronická verzia zdarma

Kollárovo námestie v Bratislave je námestím na polceste. Nielenže je priestorom, ktorý sa nachádza medzi širším centrom a historickým jadrom, je tiež námestím, ktoré má šancu sa zmeniť z nepôvabného tranzitného priestoru na priestor živý, dynamický a príjemný, ak sa realizujú kľúčové odporúčania - revitalizovať tento atraktívny priestor v centre Bratislavy, zamerať sa na upokojenie automobilovej dopravy, posilňovať sociálny kapitál, rozvíjať charakter a funkcie námestia a budovať ho ako zelený priestor s príjemnou klímou. Veríme, že naša správa, ktorá je primárne určená pre samosprávu Bratislavy, pomôže pri revitalizácii Kollárovho námestia.

Občianske združenie PDCS pripravilo v roku 2017 správu z procesu zapojenia verejnosti, ktorý realizovalo pre nadáciu Green Foundation. Cieľom procesu, ktorý prebiehal od apríla do novembra 2017 bolo vytvoriť priestor na diskusiu kľúčových aktérov a aktériek o Kollárovom námestí, ktoré je jedinečným a pritom zanedbaným verejným priestorom v tesnom dotyku historického jadra Bratislavy. Spoločné stretnutia a diskusiu sme vnímali východisko k formulovaniu dôležitých odporúčaní, ktoré povedú k tomu, aby sa situácia zmenila.

 

 

Do auditu námestia sa zapojili aj študentky Fakulty architektúry, spolupracovali sme aj s Národným trustom Slovenska a oslovili verejnosť napríklad na Dobrom trhu...

Ako navrhovateľky a nositeľky procesu sme sa niekoľko mesiacov stretávali s verejnosťou i s kľúčovými aktérmi z daného územia, kládli otázky, počúvali, diskutovali a hľadali oblasti zhody pri nazeraní na to, ako námestie revitalizovať a ďalej rozvíjať. Do procesu sa zapojili každodenní návštevníci a návštevníčky námestia, ale aj hlavní stakeholderi - predstaviteľky a predstavitelia združení, verejných inštitúcií a firiem, sídliacich na námestí či experti a expertky z rôznych oblastí.  Práve aktívne zapojenie týchto „veľkých susedov“ považujeme za významné a jedinečné. Už pri príprave správy „Oživme verejné priestory“ v roku 2016 pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto  sme  poukázali na potrebu pracovať s kultúrnymi a verejnými inštitúciami a v procese, zameranom na Kollárovo námestie, sme sa tešili z priamej spolupráce s Fakultou architektúry, s divadlom Nová scéna či s galériou Satelit, Slovenským centrom dizajnu alebo s ateliérom Architekti Šebo Lichý.

 

Počas procesu sme uskutočnili sériu okrúhlych stolov so zapojením odbornej a organizovanej verejnosti, na ktorých sa postupne formulovali názory na to, ako námestie revitalizovať. Stretnutia hosťovali viaceré organizácie z okolia – workshop na obrázku sa uskutočnil na pôde Fakulty architektúry STU.

Súčasťou participatívneho procesu bol prieskum existujúcich materiálov, audit námestia v spolupráci s FA STU (anketa, pozorovanie a fotoprieskum v apríli a máji 2017), séria okrúhlych stolov so stakeholdermi a s predstaviteľmi odbornej a organizovanej verejnosti a prieskumy ako súčasť rôznych eventov - na Jakubovom námestí v apríli 2017 v rámci Dobrého trhu v Bratislave, (anketa a emočná mapa), stretnutie v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad v júni 2017 a zbieranie podnetov k formulovaniu vízie na Panenskej ulici v rámci Dobrého trhu v Bratislave, v septembri 2017.

Vo finálnom dokumente možno nájsť informácie o procese zapojenia verejnosti, víziu námestia, kľúčové výstupy, časť o premenách námestia, výzvy pre námestie a predovšetkým zistenia a odporúčania. V časti „Zistenia a odporúčania” sme sumarizovali najvýznamnejšie výstupy a formulovali odporúčania pre jednotlivé tematické oblasti, ktorými sú: Prepojenia v rámci mesta a miesta, Upokojená doprava, Veľkí a malí susedia, Nové aktivity a program, Komfort, zeleň a voda, Intervencie a stratégie.

Vedenie participatívneho procesu a spracovanie správy z neho bolo pre nás ďalšou veľkou výzvou. V procese nešlo o tradičný placemaking, kde je cieľom najmä zapojiť komunitu a spoločne pripraviť návrh využitia verejného priestoru. Do úvahy sme museli brať prebiehajúci súdny spor na námestí, týkajúci sa výstavby garáží a existujúcu nájomnú zmluvu na pozemok medzi mestom Bratislava a developerom, špecifickosť prostredia, prítomnosť veľkých a malých susedov i výzvy, vyplývajúce z potreby strategických rozhodnutí i rýchlych intervencií.

Napriek týmto výzvam ceníme si názory všetkých ľudí, ktorí sa do procesu zapojili a ako dôkaz o tom, že pri väčšine predstáv zainteresovaných bolo možné nájsť zhodu, predkladáme túto správu.

Ing. Arch. Zora Pauliniová