Projekty

Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu podporuje snahy albánskeho neziskového sektora o efektívne budovanie občianskej spoločnosti a prehlbovanie spolupráce vládneho a mimovládneho sektora na pozadí demokratizačného a reformného procesu, a to prostredníctvom tréningov a zdieľania transformačných skúseností SR v relevantných témach. Problém, na ktorý projekt priamo reaguje je problematický vzťah mimovládneho a vládneho sektora v Albánsku.

Problémy, na ktoré projekt reaguje:

Podľa zistení obsiahnutých v nedávnej štúdii Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development, Country Report for Albania (dostupné na: http://www.partnersalbania.org/Albania_Country_Report.pdf), medzi najhlavnejšie problémy ktorým neziskový sektor v Albánsku v súčasnosti čelí, sú:

 • Súčasný daňový režim, ktorý podkopáva rolu subjektov občianskej spoločnosti a znevýhodňuje ich pri kvalite a kvantite ponúkaných služieb;
 • Vzťahy medzi štátom a MNO sektorom sú „sporadické a povrchné“, pričom štát neprikladá existencii a rozvoju tohto sektora plnú dôležitosť v záujme partnerského vládnutia, sociálno-ekonomického rozvoja a presadzovania demokracie v krajine;
 • MNO sektoru chýba jednotná stratégia rozvoja a koordinácia pre získanie jednotnej identity na vylepšenie svojej pozície voči štátu a imidžu voči občanom;
 • Imidž MNO sektora v očiach verejnosti nie je vyslovene pozitívny, chýba dôvera zo strany občanov, ktorí sú viac skeptickí.

Podľa výskumu sú tieto symptómy výsledkom problematického vzťahu medzi štátom a neziskovým sektorom kvôli aplikácii taktiky „zatvorených dverí“, ktorá sa vyznačuje neposkytovaním priestoru na konzultovanie právnych krokov s MNO a záujmovými skupinami, resp. nebraním do úvahy návrhov od MNO sektora. Napriek tomu, že sa v štúdii spomínajú aj niektoré príklady dobrej praxe, vo všeobecnosti sa tu konštatuje, že participácia MNO na rozhodovacích a mienkotvorných procesoch zaostáva za štandardom v iných európskych krajinách. Taktiež, prieskum robený pre účely danej štúdie ukázal že, až 82% opýtaných zástupcov MNO vyhodnotilo vzťahy vládneho a mimovládneho sektora za problematické.

Pozitívna zmena, ktorú projekt prinesie z dlhodobého hľadiska

Vieme, že Slovensko od roku 1989 na svojej ceste k demokratickej tranzícii tiež bojovalo s mnohými podobnými problémami, akým čelí Albánsko v súčasnosti. Keďže cesta Slovenska k demokracii a integrácii tiež nebola jednoduchá, do opísanej situácie v Albánsku sa v mnohom vieme vcítiť a v mnohých aspektoch ponúknuť pomocnú ruku pri odstraňovaní existujúcich problémov – ako napríklad nedostatočne fungujúcej spolupráce medzi vládnym a mimovládnym sektorom. K už započatým albánskym snahám o vybudovanie obojstrannej dôvery a prospešnej spolupráce medzi vládnym a mimovládnym sektorom sa v rámci projektu snažíme prispieť prostredníctvom zdieľania skúseností, vzdelávania a inšpirovania lídrov MNO a reprezentantov vládneho sektora, posilňovania siete MNO, ako aj vytváraním medzisektorových koalícií.

Partner projektu v Albánsku: Partners Albania for Change and Development a donor projektu SlovakAid.

    Partners Albania

Aktivity projektu

Aktivity nadväzujú na už existujúci projekt – CSO Leadership Academy 2015-2016 – partnerskej organizácie v Albánsku, ktorého cieľom je budovanie kapacít menších a stredných organizácií v krajine.

Organizácia série  tréningov pre lídrov MNO
Táto aktivita vychádza priamo z iniciatívy lídrov MNO v Albánsku, na ktorých podnet navrhla partnerská organizácia usporiadať tzv. „CSO Leadership Academy“ – vzdelávací program, v ktorom by si lídri mohli osvojiť nové poznatky a zručnosti vo vybraných kľúčových témach relevantných pre rozvoj občianskeho sektora v Albánsku. Filozofickou základňou vzdelávania je presvedčenie, že rozvoj albánskej spoločnosti závisí priamoúmerne od rozvoja občianskeho sektora, ktorý nemôže napredovať bez lídrov s rozvinutými manažérskymi kompetenciami, ale i etickým a motivovaným prístupom. (Témy tréningov: Advokácia a lobovanie, Budovanie koalícií a sieťovanie, Fundraising, Strategická komunikácia pre MNO, Filantropia a rozvoj sociálnych podnikov)
 
Publikácia –   metodika spolupráce MNO a vládneho sektora, príklady dobrej praxe 
Publikácia v dvoch jazykových mutáciách – angličtine (CSOs Development, Sustainability & Inclusivenes in Participatory Processes, PDF formát) a albánčine v elektronickom i printovom formáte, ktorá bude obsahovať kapitoly tematicky prepojené na rozvoj spolupráce MNO a vládneho sektora s účelom poskytnúť účastníkom užitočné a hlbšie poznatky o jednotlivé vybraných témach vzdelávania počas Akadémie.

 

Dve študijné cesty na Slovensko
Úspešní absolventi tréningov v rámci dostanú prostredníctvom tejto aktivity možnosť zúčastniť sa jednej z dvoch inšpiratívnych študijných návštev na Slovensku, ktoré budú pozostávať zo 4 pracovných dní, ktorých náplňou bude 2 dňové vzdelávanie špecificky v téme efektívnych metód spolupráce vládneho a mimovládneho sektora, ako aj stretnutia a návštevy inšpiratívnych iniciatív a príkladov dobrej praxe medzisektorovej spolupráce na Slovensku.

Vytvorenie podporných peer-koučingových skupín pre lídrov MNO
Byť lídrom je náročné, obzvlášť v MNO sektore, kde daňou za slobodu a moc ovplyvňovať a smerovať rozvoj občianskej spoločnosti býva zvláštna izolovanosť, únava a mnohokrát syndróm vyhorenia. Bežní pracovníci organizácií sa v záťažových, náročných situáciách môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc na svojich kolegov alebo nadriadených. Ale pokiaľ prežívajú rozhodovacie dilemy, neriešiteľné problémy a neistoty samotní lídri nemajú tak ľahkú možnosť získať podporu. Nie vždy sa dá  obrátiť o pomoc na ľudí, ktorých má líder kontrolovať a viesť, nie vždy je možnosť získať rady zvonka. Pre ľudí, ktorí si nezažili osamelosť lídra, je to nepredstaviteľná situácia. Svetoví lídri prišli na to, že pomôcť si môžu nielen sami, ale aj prostredníctvom konzultačnej pomoci v podobe aktivít ako vzájomný mentoring, peer koučing, siete vzájomnej podpory, atď. Táto aktivita má za cieľ podporiť lídrov v ich motivácii, výdrži a vzájomnej spolupráci počas ale aj po skončení Akadémie, ako aj iných projektových aktivít. Dve desať-členné skupiny leadrov sa budú stretávať približne raz za dva mesiace na približne dve hodiny.

KONZULTANTI

 • Adela Tihláriková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: adela_tihlarikova_cv.pdf

  Životopis

  Adela Tihláriková vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského. Počas štúdia pracovala na prekladateľskom oddelení firmy exe, ale aj ako guidka či tlmočníčka zahraničných umelcov počas ich návštev na Slovensku, stážovala v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií a v týždenníku The Slovak Spectator. V PDCS pôsobí od roku 2014, v súčasnosti vedie projekt „Lídri mimovládnych neziskových organizácií pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku“ (SlovakAid).

 • Magdaléna Šimková

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Študujem politológiu na magisterskom stupni na Univerzite Komenského v Bratislave. Záujem o politiku, spoločnosť, medzinárodné vzťahy bol u mňa vždy sprevádzaný záujmom o geografiu, globálne témy, rozvojovú pomoc a dobrovoľníctvo. V rámci dobrovoľníctva som sa zapájala do rôznych aktivít na Slovensku ako aj v zahraničí. Ako dobrovoľníčka som pôsobila v Gruzínsku a Kirgizsku, kde som pomáhala v organizácii venujúcej sa deťom a rodinám v núdzi. Zúčastnila som sa študijného pobytu Erazmus a taktiež som si vyskúšala, aké je to pracovať v zahraničí či dobrodružne precestovať Čínu so svojou najlepšou kamarátkou. PDCS som už dávnejšie považovala za kreatívne miesto so zaujímavými ľuďmi, kde sa človek toho môže veľa naučiť, preto som rada, že mám možnosť byť práve tu stážistkou. Vo voľnom čase sa rada venujem spevu a kapele.