Projekty

Konzultácie s občanmi Európy (European Citizens’ Consultations)

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Konzultácie s občanmi Európy sú historicky prvou celoeurópskou diskusiou občanov zo všetkých 27 členských štátov, ktorej cieľom bolo diskutovať o budúcnosti Európskej únie naprieč zemepisnými a jazykovými hranicami. Občania si vymieňajú skúsenosti, spoločne rozvíjajú svoje myšlienky o budúcom smerovaní Európy a perspektívy, ku ktorým v týchto diskusiách dospejú, následne komunikujú politikom. Súbežne prebiehajúce a vzájomne prepojené stretnutia konajúce sa po celej Európe umožnili každému zapojenému občanovi a občianke vysloviť svoj názor. Zámerom konzultácií a ich následných pokračujúcich procesov bolo ovplyvniť európske a národné inštitúcie a tvorcov politiky v príprave rozhodnutí o ďalšom rozvoji Európy. Celý proces financovalo a organizovalo nezávislé konzorcium nadácií a neziskových organizácií z celej Európy pod vedením Nadácie kráľa Baudouina. Projekt bol spolufinancovaný prostriedkami v rámci komunikačnej stratégie „Plán D" Európskej komisie.
 
Konzultácie s občanmi Európy a ich pokračovanie je myšlienkou, ktorá presahovala väčšinu európskych komunikačných iniciatív. Centrom projektu sú občania Európy, ktorí sa zapájajú do autentického a napínavého európskeho dialógu, pričom reflektujú a zastupujú rôznorodosť európskej populácie. Výber týchto občanov bol náhodný, so zastúpením rôznych vekových skupín, rodov a socio-ekonomických prostredí, resp. iných špecifických kritérií v závislosti na krajine. V prípade potreby mohli účastníci debát využiť konzultácie s odborníkmi, avšak boli to samotní účastníci, ktorí stanovovali agendu diskusií, určovali spoločný záujem a formulovali odporúčania pre tvorcov politiky. Naprieč hranicami a kultúrami si vymieňali svoje očakávania, nádeje a obavy, pričom sa od nich nevyžadovali nijaké zvláštne vedomosti či jazykové schopnosti. Typické bariéry efektívnej komunikácie boli prekonávané dialógom inovatívnej formy, modernými technológiami a simultánnym tlmočením do všetkých úradných jazykov EÚ; každý občan/občianka tak mal/mala zaistené, že môže vysloviť svoj názor.

Konzultácie s občanmi Európy tvorí séria stretnutí navzájom prepojených:

Agenda-Setting Event: Začiatok
Prvé stretnutie sa konalo v Bruseli 7. a 8. októbra 2006. Dvesto občanov zo všetkých 25 členských štátov EÚ diskutovalo na tému „Akú Európu chceme?" a tak stanovili agendu pre nasledujúce diskusie na národnej úrovni.

Občianske poroty: Testovacie skupiny
V novembri 2006 sa dve skupiny po 40 občanov stretli v nemeckom Berlíne a maďarskej Budapešti s cieľom vyhodnotiť, aké informácie vyžadujú účastníci národných diskusií, aby mohli viesť plodnú diskusiu.

Národné diskusie: Srdce projektu
Od februára do marca 2007 sa koná 27 národných diskusií na úrovni členských štátov, na ktorých sa diskutuje o dominantnej otázke „Čo je treba na to, aby sme dosiahli Európu, akú chceme?" S každou diskusiou prebiehajú súčasne štyri -– šesť ďalších v iných členských štátoch, pri ktorých dochádza k vzájomnej výmene výsledkov týchto stretnutí, čím sa umožní celkový európsky dialóg.

    
foto Jaro Ferianc

Na Slovensku sa národné stretnutie uskutočnilo 24. – 25. 2. 2007 v Hoteli Barónka v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 45 náhodne vybratých občanov z rôznych regiónov Slovenska a 35 hostí z Európskeho parlamentu, rôznych zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku, novinárov a iných pozorovateľov.

Zo stretnutia a jeho výsledkov vznikla záverečná správa, ktorú slávnostne prevzal Ján Figeľ, eurokomisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

Záverečná diskusia a pokračovanie: Syntéza
Správy z 27 národných diskusií sú základom pre syntézu na európskej úrovni, ktorá sa odohrala počas záverečnej diskusie v máji 2007, pričom sa zdôraznil spoločný záujem, ako aj rozdielnosti medzi výsledkami národných diskusií. Bol to začiatok komplexného nekončiaceho procesu, v rámci ktorého sú výsledky diskusií aktívne komunikované tvorcom politiky a občanom je poskytnutá spätná väzba.(c) F. Toussaint

Výsledky záverečného stretnutia, ktoré sa v Bruseli konalo 9.-10. mája 2007, nájdete v Súhrnnej správe občanov Európy (v češtine).

KONZULTANTI

 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Zora Kalka Pauliniová

  Trénerka, facilitátorka, konzultantka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Pauliniova_CV_SK.pdf

  Životopis

  Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave a postgraduálne štúdiá v tréningu, vzdelávaní a rozvoji na London Metropolitan University a Thames Valley University vo Veľkej Británii.

  Venuje sa rozvoju a vzdelávaniu a skúsenosti  z tréningov, facilitácie stretnutí či koučovania využíva v práci pre firmy, mimovládne organizácie a iniciatívy, samosprávy i štátnu správu.

  Dlhodobo sa venuje participatívnym procesom na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni a má rozsiahle skúsenosti s prípravou, dizajnom a facilitáciou stretnutí rôznych typov. Svoju profesiu architektky a trénerky využíva ako pri plánovaní verejných priestorov, tak v témach, ktoré sa týkajú oživenia a revitalizácie miest, kultúry, ochrany historického dedičstva, prípravy strategických plánov, verejných politík či plánov mobility. Venuje sa zapojeniu rôznych skupín do verejného priestoru a do života spoločnosti – multikultúrnej výchove, desegregácii, bezbariérovosti a prístupnosti pre všetkých.  

  Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií: Bratislava / nahlas, Ako zachrániť Zem, Občianska participácia, Čítanka pre neziskové organizácie, Multikultúrna výchova, Desegregácia rómskych žiakov, Kde sme: mentálne mapy Slovenska, Priestory, Odkiaľ a kam a iné. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala v 15 krajinách sveta.