PROJEKTY

Zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov
 
Národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“ realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR prebiehal od marca 2014 do decembra 2015.
 
Cieľom projektu je vytvoriť objektívny a transparentný systém akreditácie mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.
 
Výstupom projektu bude nový systém akreditácie MNO v elektronickej podobe, využívajúci dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom by mal byť publikovaný ako Open Data. Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.
 
Aktivity a výstupy projektu majú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Pritom mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú negatívne ovplyvnené existenciou systému. Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, snahou realizátora a partnerov projektu bolo aktívne zapojenie MNO a verejnej správy prostredníctvom početných pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska.
 
Počas trvania projektu sa zrealizovali nasledovné workshopy a semináre:
 • workshopy a kurzy pre verejnú správu
 • medzinárodný workshop (december 2014)
 • workshopy v krajských mestách s cieľom získať spätnú väzbu k navrhovanému modelu OIS MNO
 • semináre a kurzy pre MNO v problematike účtovníctva MNO
 • záverečný pracovný workshop k Otvorenému informačnému systému MNO (október 2015)
 
Národný projekt bol realizovaný v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

   

 

 

KONZULTANTI

 • Bohdan Smieška

  Tréner, facilitátor, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Smieska_CV_SK.pdf

   
 • Adela Tihláriková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: adela_tihlarikova_cv.pdf

  Životopis

  Adela Tihláriková vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského. Počas štúdia pracovala na prekladateľskom oddelení firmy exe, ale aj ako guidka či tlmočníčka zahraničných umelcov počas ich návštev na Slovensku, stážovala v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií a v týždenníku The Slovak Spectator. V PDCS pôsobí od roku 2014, v súčasnosti vedie projekt „Lídri mimovládnych neziskových organizácií pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku“ (SlovakAid).

Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre neziskový sektor v Čechách a na Slovensku

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Tento projekt vznikol na základe získaných skúseností s dlhodobým vzdelávaním ľudí pracujúcich v českom a slovenskom neziskovom sektore. Už v roku 1999 24 účastníkov absolvovalo prvý vzdelávací program pre konzultantov na Slovensku. Nasledujúci dlhodobý vzdelávací program absolvovalo 20 českých a slovenských konzultantov. Od januára 2003 do decembra 2004 sme rozbehli ďalší program s medzinárodnou skupinou 18 konzultantov a 8 mentorov.

Prostredníctvom projektu sme sa snažili dosiahnuť nasledovné:

 • posilniť dlhodobú stabilitu a rozvoj MVO v Čechách a na Slovensku,
 • sprofesionalizovať služby konzultantov pre MVO v Čechách a na Slovensku,
 • posilniť supervízne zručnosti konzultantov a senior-konzultantov,
 • posilniť česko-slovenskú spoluprácu výmenou skúseností v neziskovom sektore,
 • napomáhať vzniku zoskupení, neformálnych štruktúr a asociácií,
 • stanoviť štandardy výkonu konzultantov pre ich ďalší odborný rast.

Špecifikom projektu bolo poskytovanie supervízie a osobnej podpory konzultantom zo strany mentorov a tútorov počas celého trvania projektu. Účastníci v tomto projekte absolvovali:

 • 96 hodín tréningu,
 • 96 hodín praktických cvičení,
 • 48 hodín seminárnych aktivít,
 • minimálne 20 hodín supervízie,
 • samoštúdium – priebežne počas trvania projektu.

Po splnení podmienok účastníci získali certifikát potvrdzujúci ich odbornú spôsobilosť konzultanta na základe akreditácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.


Vybrané akcie

 • Dňa 30.9.2004 sa v Brne uskutočnilo záverečné hodnotiace stretnutie účastníkov – konzultantov, ich mentorov a tútorov v rámci tohto programu.
 • V dňoch 10. – 12. 11. 2004 v Brne sa uskutočnil 2. otvorený seminár s názvom „Evaluácia – princípy a metódy hodnotenia programov". Trénovali Dušan Ondrušek a Karolína Miková. Na seminári sa zúčastnilo 20 konzultantov a evaluátorov, ktorí už realizujú, alebo v budúcnosti chystajú evaluácie hlavne pre neziskové organizácie, komunitné partnerstvá alebo inštitúcie verejnej sféry.
 • V dňoch 25. – 26. 11. 2004 v Bratislave sa konala Višegrádska konferencia o Trendoch v konzultovaní v krajinách V4, ktorú PDCS organizovalo v spolupráci s Nadace VIA z ČR, CSDF z Maďarska a SPLOT z Poľska. Konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov z vyššie uvedených krajín a 40 z nich malo na konferencii aktívnu účasť v podobe prezentácie, facilitovania workshopov a pod.

Projekt finančne podporili:

   

KONZULTANTI

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Natália Kušnieriková

   

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: natalia_kusnierikova_cv.pdf

   

 

Aktívni občania všade

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Od októbra 2013 do januára 2016 realizujeme celoslovenský projekt „Aktívni občania všade“, ktorý má za cieľ sieťovať občianske aktivity na Slovensku a zvýšiť kapacitu organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Projekt realizujeme v spolupráci s Karpatskou nadáciou vďaka podpore Programu Aktívne občianstvo a inklúzia pod záštitou Nadácie Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien a vďaka podpore z Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti. Programy sú súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 


 

Hlavné aktivity, ktoré tvoria náplň projektu:

1. Prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb MNO a občianskych iniciatív

Prieskum vzdelávacích potrieb MVO tvoril úvodnú časť projektu a jeho cieľom bolo zmapovať súčasné vzdelávacie a sieťovacie potreby mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív z rôznych oblastí Slovenska a na rôznych stupňoch rozvoja. Výstupy prieskumu považujeme za inšpiratívny vstup pre plánovanie ostatných aktivít projektu Aktívni občania všade, ako aj pre iné projekty a organizácie aktívne v oblasti vzdelávania. 

Uskutočnili sme prieskum vzdelávacích a sieťovacích potrieb MNO

 

2. Vzdelávacia sada pre konzultantov MNO a občianske iniciatívy

Dlhodobý a udržateľný rozvoj MNO chceme podporiť prostredníctvom poskytnutia profesionálneho rozvoja pätnástim konzultantom, vybraným z neziskového sektora hlavne na východnom a strednom Slovensku, ktorí v priebehu roka absolvovali dlhodobú tréningovú a koučovaciu sériu (v rozsahu cca 200 hod) ako prípravu na pomoc 40 občianskych organizácií a iniciatív pri organizačných procesoch a strategickom plánovaní. Taktiež sme spolu s konzultantmi zorganizovali diskusné stretnutie k prínosu konzultantov k rozvoju neziskových organizácií, občianskych aktivít a verejnej správy "Načo sú nám rozvojoví konzultanti?" (5.6.2015, Goetheho inštitút). 

Blog k vzdelávacej sade a k profilu absolventa vzdelávania:

 

3. Rozvoj kompetencií pracovníkov MNO a občianskych iniciatív

V rámci projektu sme zorganizovali viaceré otvorené tréningy v regiónoch Slovenska, ktoré reagovali na súčasné vzdelávacie potreby neziskového sektora. Pri určovaní obsahového zamerania vzdelávania sme sa riadili výsledkami zrealizovaného prieskumu v rámci projektu, ako aj konkrétnymi požiadavkami občianskych aktérov. K rozvoju kompetencií neziskového sektora prispeli aj absolventi vzdelávacej sady pre konzultantov, ktorých úlohou bolo ešte počas tréningu poskytnúť konzultačné služby minimálne 40 organizáciám po celom Slovensku.

V rámci tejto projektovej aktivity sme zrealizovali sériu tréningov v témach "Občianska advokácia pre pracovníkov MNO", "Fundraising a rozvíjanie vzťahov s donorom", "Facilitácia pre občianskych aktivistov", "Vzdelávanie aktívnych občanov", ktoré prebehli v mestách Banská Bystrica, Bardejov, Košice, Levice a Zvolen. 

 

4. Sieťovacie aktivity pre MNO a občianske iniciatívy

Cieľom tejto aktivity bolo umožniť intenzívne sieťovanie organizácií a iniciatív na celom Slovensku, a to prostredníctvom organizovania menších tematických stretnutí (napr. Lunchseminárov a okrúhlych stolov), ako aj väčších konferencií na aktuálne spoločenské témy. Témy sieťovania boli špecifikované na základe prieskumu potrieb a požiadaviek zo strany spoločnosti.

Viac o uskutočnených aktivitách si prečítajte/ pozriete tu:

 

 

 

5. Sieťovacie a peer-koučingové stretnutia pre lídrov občianskej spoločnosti

K rozvoju MNO na Slovensku sme chceli prispieť aj v podobe organizovania pravidelných peer-koučingových stretnutí pre lídrov kľúčových občianskych organizácií, ktorých cieľom bolo v neformálnom prostredí poskytnúť účastníkom možnosť zamyslieť sa a navzájom si poradiť ohľadom špecifických problémov spojených s riadením a líderstvom.

 

  

KONZULTANTI

 • Tatiana Cárová

   

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: CV_Tatiana_Carova.pdf
  LinkedIn Profil

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Hana Podobová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.