PROJEKTY

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II  je pokračovaním predchádzajúcich projektov: Študentské simulačné soboty, Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte I a EU Presidency Project for the Slovak EU Presidency 2016. Prispieva k podpore rozvojového vzdelávania na vybratých slovenských vysokých školách (VŠ) v snahe odborne pokračovať v príprave študentov VŠ a interných akademických pracovníkov v témach rozvojového a mierového vzdelávania v kontexte Národnej stratégie globálneho vzdelávania pre roky 2012 – 2016 a nových Cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030).

 

Cieľom projektu je začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vybratých vysokých školách a budovanie interných kapacít cez:

 • Rozvíjanie podmienok pre začlenenie cieľov, princípov tém rozvojového vzdelávania do študijných programov vybratých VŠ.
 • Posilňovanie interných kapacít na vybratých vysokých školách v oblasti rozvojového a mierového vzdelávania.

 

Projekt zabezpečí:

Výstup 1: Ciele, princípy a témy rozvojového vzdelávania sú začlenené do vybratých VŠ študijných programov,

Výstup 2: Interní akademickí pracovníci vybratých VŠ sú odborne pripravení a sieťovaní v oblasti rozvojového vzdelávania, používania nových metód  a nástrojov výučby.

 

Tieto výstupy dosiahne nasledovnými aktivitami: 

 • 1.1. Zimná škola rozvojového a mierového vzdelávania
 • 1.2. Študijný materiál pre Zimnú školu
 • 1.3. Simulačné bloky
 • 2.1. Tréning lektorských zručností pre VŠ učiteľov a doktorandov
 • 2.2. Vzdelávacie olovranty pre VŠ učiteľov a študentov
 • 2.3  Stáže pre VŠ študentov

 

V rámci vyššie spomínaných projektov vyšli nasledujúce publikácie:

 

Donori

      Logo Nadacia TB

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Ľuboslava Šefčíková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: luboslava_sefcikova_cv.pdf

  Životopis

  Ľuba pracuje v PDCS ako projektová manažérka od januára 2018. Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po dvojročnej praxi sa rozhodla zamerať na sociálnu oblasť. Pracovala ako projektová manažérka v neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova. Dobrovoľnícky pôsobila päť mesiacov v Gruzínsku, kde sa zameriavala na posilnenie postavenia žien v spoločnosti a podporu malého podnikania v komunite vnútorných vysídlencov z konfliktov v Abcházsku a Južnom Osetsku. Trénersky sa ako junior trénerka v PDCS venovala simuláciám zameraným na vyjednávanie v postkonfliktnom kontexte (Gruzínsko).

  Rok a pol pôsobila v Izraeli, kde zblízka sledovala realitu konfliktu blízkeho východu ako aj partikulárne jednotlivých komunít žijúcich na tomto uzemí. Zúčastnila sa programu Citizen journalism organizácie Yala Academy zameraný na peacebuilding a nové média.

 • Melinda Simonová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som stážistkou na konzorciálnom projekte globálneho vzdelávania na slovenských vysokých školách a medzinárodnom projekte: "Build Solid Ground“, ktorý ma zaujal svojou myšlienkou a aktivitami. Študujem odbor medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici, kde som sa bližšie zoznámila s aktivitou mimovládnych organizácií najmä v oblasti ochrany životného prostredia, rozvojovej pomoci a trvalo udržateľného rozvoja, na ktoré som zamerala aj svoju bakalársku a diplomovú prácu. V rámci štúdia som strávila jeden semester na Corvinus University of Budapest, v Maďarsku. Vo voľnom čase rada čítam, športujem, chodím do hôr, spoznávam nové miesta a veľmi rada jem.
 • Ana Cojocaru

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Originally from Romania, I am currently an Erasmus+ student with the Comenius University in Bratislava – Faculty of Social and Economic Sciences. My main areas of interest are sustainable development and international cooperation. I believe in the transformative power of education and dialogue, so I am very excited to be able to help with the projects developed by PDCS. In my free time, I am learning Slovak and travelling all around Central Europe.

Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Projekt Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu podporuje snahy albánskeho neziskového sektora o efektívne budovanie občianskej spoločnosti a prehlbovanie spolupráce vládneho a mimovládneho sektora na pozadí demokratizačného a reformného procesu, a to prostredníctvom tréningov a zdieľania transformačných skúseností SR v relevantných témach. Problém, na ktorý projekt priamo reaguje je problematický vzťah mimovládneho a vládneho sektora v Albánsku.

Problémy, na ktoré projekt reaguje:

Podľa zistení obsiahnutých v nedávnej štúdii Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development, Country Report for Albania (dostupné na: http://www.partnersalbania.org/Albania_Country_Report.pdf), medzi najhlavnejšie problémy ktorým neziskový sektor v Albánsku v súčasnosti čelí, sú:

 • Súčasný daňový režim, ktorý podkopáva rolu subjektov občianskej spoločnosti a znevýhodňuje ich pri kvalite a kvantite ponúkaných služieb;
 • Vzťahy medzi štátom a MNO sektorom sú „sporadické a povrchné“, pričom štát neprikladá existencii a rozvoju tohto sektora plnú dôležitosť v záujme partnerského vládnutia, sociálno-ekonomického rozvoja a presadzovania demokracie v krajine;
 • MNO sektoru chýba jednotná stratégia rozvoja a koordinácia pre získanie jednotnej identity na vylepšenie svojej pozície voči štátu a imidžu voči občanom;
 • Imidž MNO sektora v očiach verejnosti nie je vyslovene pozitívny, chýba dôvera zo strany občanov, ktorí sú viac skeptickí.

Podľa výskumu sú tieto symptómy výsledkom problematického vzťahu medzi štátom a neziskovým sektorom kvôli aplikácii taktiky „zatvorených dverí“, ktorá sa vyznačuje neposkytovaním priestoru na konzultovanie právnych krokov s MNO a záujmovými skupinami, resp. nebraním do úvahy návrhov od MNO sektora. Napriek tomu, že sa v štúdii spomínajú aj niektoré príklady dobrej praxe, vo všeobecnosti sa tu konštatuje, že participácia MNO na rozhodovacích a mienkotvorných procesoch zaostáva za štandardom v iných európskych krajinách. Taktiež, prieskum robený pre účely danej štúdie ukázal že, až 82% opýtaných zástupcov MNO vyhodnotilo vzťahy vládneho a mimovládneho sektora za problematické.

Pozitívna zmena, ktorú projekt prinesie z dlhodobého hľadiska

Vieme, že Slovensko od roku 1989 na svojej ceste k demokratickej tranzícii tiež bojovalo s mnohými podobnými problémami, akým čelí Albánsko v súčasnosti. Keďže cesta Slovenska k demokracii a integrácii tiež nebola jednoduchá, do opísanej situácie v Albánsku sa v mnohom vieme vcítiť a v mnohých aspektoch ponúknuť pomocnú ruku pri odstraňovaní existujúcich problémov – ako napríklad nedostatočne fungujúcej spolupráce medzi vládnym a mimovládnym sektorom. K už započatým albánskym snahám o vybudovanie obojstrannej dôvery a prospešnej spolupráce medzi vládnym a mimovládnym sektorom sa v rámci projektu snažíme prispieť prostredníctvom zdieľania skúseností, vzdelávania a inšpirovania lídrov MNO a reprezentantov vládneho sektora, posilňovania siete MNO, ako aj vytváraním medzisektorových koalícií.

Partner projektu v Albánsku: Partners Albania for Change and Development a donor projektu SlovakAid.

    Partners Albania

Aktivity projektu

Aktivity nadväzujú na už existujúci projekt – CSO Leadership Academy 2015-2016 – partnerskej organizácie v Albánsku, ktorého cieľom je budovanie kapacít menších a stredných organizácií v krajine.

Organizácia série  tréningov pre lídrov MNO
Táto aktivita vychádza priamo z iniciatívy lídrov MNO v Albánsku, na ktorých podnet navrhla partnerská organizácia usporiadať tzv. „CSO Leadership Academy“ – vzdelávací program, v ktorom by si lídri mohli osvojiť nové poznatky a zručnosti vo vybraných kľúčových témach relevantných pre rozvoj občianskeho sektora v Albánsku. Filozofickou základňou vzdelávania je presvedčenie, že rozvoj albánskej spoločnosti závisí priamoúmerne od rozvoja občianskeho sektora, ktorý nemôže napredovať bez lídrov s rozvinutými manažérskymi kompetenciami, ale i etickým a motivovaným prístupom. (Témy tréningov: Advokácia a lobovanie, Budovanie koalícií a sieťovanie, Fundraising, Strategická komunikácia pre MNO, Filantropia a rozvoj sociálnych podnikov)
 
Publikácia –   metodika spolupráce MNO a vládneho sektora, príklady dobrej praxe 
Publikácia v dvoch jazykových mutáciách – angličtine (CSOs Development, Sustainability & Inclusivenes in Participatory Processes, PDF formát) a albánčine v elektronickom i printovom formáte, ktorá bude obsahovať kapitoly tematicky prepojené na rozvoj spolupráce MNO a vládneho sektora s účelom poskytnúť účastníkom užitočné a hlbšie poznatky o jednotlivé vybraných témach vzdelávania počas Akadémie.

 

Dve študijné cesty na Slovensko
Úspešní absolventi tréningov v rámci dostanú prostredníctvom tejto aktivity možnosť zúčastniť sa jednej z dvoch inšpiratívnych študijných návštev na Slovensku, ktoré budú pozostávať zo 4 pracovných dní, ktorých náplňou bude 2 dňové vzdelávanie špecificky v téme efektívnych metód spolupráce vládneho a mimovládneho sektora, ako aj stretnutia a návštevy inšpiratívnych iniciatív a príkladov dobrej praxe medzisektorovej spolupráce na Slovensku.

Vytvorenie podporných peer-koučingových skupín pre lídrov MNO
Byť lídrom je náročné, obzvlášť v MNO sektore, kde daňou za slobodu a moc ovplyvňovať a smerovať rozvoj občianskej spoločnosti býva zvláštna izolovanosť, únava a mnohokrát syndróm vyhorenia. Bežní pracovníci organizácií sa v záťažových, náročných situáciách môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc na svojich kolegov alebo nadriadených. Ale pokiaľ prežívajú rozhodovacie dilemy, neriešiteľné problémy a neistoty samotní lídri nemajú tak ľahkú možnosť získať podporu. Nie vždy sa dá  obrátiť o pomoc na ľudí, ktorých má líder kontrolovať a viesť, nie vždy je možnosť získať rady zvonka. Pre ľudí, ktorí si nezažili osamelosť lídra, je to nepredstaviteľná situácia. Svetoví lídri prišli na to, že pomôcť si môžu nielen sami, ale aj prostredníctvom konzultačnej pomoci v podobe aktivít ako vzájomný mentoring, peer koučing, siete vzájomnej podpory, atď. Táto aktivita má za cieľ podporiť lídrov v ich motivácii, výdrži a vzájomnej spolupráci počas ale aj po skončení Akadémie, ako aj iných projektových aktivít. Dve desať-členné skupiny leadrov sa budú stretávať približne raz za dva mesiace na približne dve hodiny.

KONZULTANTI

 • Adela Tihláriková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: adela_tihlarikova_cv.pdf

  Životopis

  Adela Tihláriková vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského. Počas štúdia pracovala na prekladateľskom oddelení firmy exe, ale aj ako guidka či tlmočníčka zahraničných umelcov počas ich návštev na Slovensku, stážovala v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií a v týždenníku The Slovak Spectator. V PDCS pôsobí od roku 2014, v súčasnosti vedie projekt „Lídri mimovládnych neziskových organizácií pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku“ (SlovakAid).

 • Magdaléna Šimková

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Študujem politológiu na magisterskom stupni na Univerzite Komenského v Bratislave. Záujem o politiku, spoločnosť, medzinárodné vzťahy bol u mňa vždy sprevádzaný záujmom o geografiu, globálne témy, rozvojovú pomoc a dobrovoľníctvo. V rámci dobrovoľníctva som sa zapájala do rôznych aktivít na Slovensku ako aj v zahraničí. Ako dobrovoľníčka som pôsobila v Gruzínsku a Kirgizsku, kde som pomáhala v organizácii venujúcej sa deťom a rodinám v núdzi. Zúčastnila som sa študijného pobytu Erazmus a taktiež som si vyskúšala, aké je to pracovať v zahraničí či dobrodružne precestovať Čínu so svojou najlepšou kamarátkou. PDCS som už dávnejšie považovala za kreatívne miesto so zaujímavými ľuďmi, kde sa človek toho môže veľa naučiť, preto som rada, že mám možnosť byť práve tu stážistkou. Vo voľnom čase sa rada venujem spevu a kapele.

 

Škola aktívneho občianstva Ukrajina-Slovensko

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

Podporili sme aktívnych ľudí na Ukrajine, ktorí sa snažia zmeniť svoje okolie a realizovať drobné i väčšie aktivity zamerané na zmenu života ľudí v komunitách. V rámci tréningov sme im poskytli zručnosti v oblasti mapovania a riešenia konfliktov, ako aj lepšej spolupráce so samosprávou, zapájania ľudí vo svojom okolí, ale aj sieťovania sa cez internetové nástroje. Snažili sme sa odovzdať slovenské skúsenosti z oblasti budovania autentickej demokratickej samosprávy, komunitných iniciatív, občianskej participácie na miestnej úrovni, ochrany ľudských práv, ale aj riešenia konfliktov a problémov pri rozvoji regiónov a komunít. Zapojili sme aj presídlencov, ľudí z rôznych miest z rôznymi akútnymi problémami, občianskych aktérov i ľudí z biznisu či zo samospráv.

Trvanie projektu: 2015-2016.

 

Hlavné aktivity projektu:

1. Tréningy pre 36 účastníkov: pozrite si video ukážku zo série tréningov, ktoré prebehli v januári 2016 na Ukrajine. 2. Podpora miestnych iniciatív zaregistrovaných na portáli Dobrodel. Príklady podporených projektov:
- „Záhonové hnutie“ – skrášľovanie okolia svojich obydlí, dobrovoľná pomoc mestu pri rozširovaní zelených a vysadených plôch.
- „Zelená scéna“ – letný multimediálny festival realizovaný dobrovoľníkmi s podporou miestnych podnikateľov.
- Tvorivé dielne pre integráciu presídlencov do väčšinovej komunity.
- Vzdelávacie aktivity v mestských knižniciach.

Viac o význame komunitného rozvoja v budovaní lokálnej demokracie v článku:
Natreté lavičky, pomoc presídlencom, samosprávnosť a národná identita. Čo získala ukrajinská občianska spoločnosť po Majdane?

3. Študijná cesta na Slovensko, počas ktorej 20 najaktívnejších účastníkov navštívilo samosprávy a občianske združenia na Slovensku. Viac v článku Občanští aktivisté z Ukrajiny hledají inspiraci na Slovensku aneb „Good idea Slovakia“.

4. Konferencia komunitných iniciatív, kde si viac ako 100 účastníkov z celej Ukrajiny vymenilo skúsenosti v oblasti komunitného rozvoja, riešenia konfliktov a rozvoja lokálnej demokracie. Video z konferencie

 

 

Partner projektu na Ukrajine: AHALAR a donor projektu SlovakAid.

AHALAR   Partner projektu Ukrajina

KONZULTANTI

 • Zuza Fialová

  Trénerka, konzultantka, projektová manažérka

  tel.: +421 918 689 882
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Fialova_Zuza_CV_SK.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané kurzy

  Vybrané služby

  Vybrané projekty

  Životopis

  Konzultantka v oblasti medzinárodného rozvoja, ľudských práv, demokratickej transformácie a riešenia konfliktov Zuza Fialová, pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie (OBSE, NATO), miestne ľudskoprávne či advokačné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a vládne orgány. Jej kariéra výskumníčky, lektorky, konzultantky a neskôr terénnej pracovníčky začala v roku 1992. Zoznam jej odborných publikácií obsahuje viac ako 40 pozícií. Jej kniha Monitorovanie ľudských práv bola vydaná v piatich jazykoch vrátane azerbajdžanského. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky strávila v Afganistane.
  Magisterský titul zo sociológie získala na Univerzite Komenského v Bratislave (1995).    PhD. štúdium absolvovala v Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave (1999).
  Pokiaľ ide o jej pedagogickú prax, vytvorila „na mieru“ vzdelávacie kurzy pre mimovládne organizácie, štátnych úradníkov, či univerzitných študentov v niekoľkých krajinách. V súčasnej dobe pracuje na projektoch súvisiacich s komunitným rozvojom a demokratickou participáciou na Ukrajine. Prednáša na niekoľkých fakultách slovenských vysokých škôl.
 • Veronika Nádašdyová

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  Stručná biografia

  Som študentkou medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdia som absolvovala jeden semester na Univerzite vo Vilniuse a pôsobila som v študentskom spolku Deutscher Studentenverein. V poslednom roku svojho štúdia som mala záujem o získanie praktických skúseností, ktoré pokladám za nevyhnutné pre moje štúdium ako aj ďalší kariérny rast a preto som sa rozhodla pre stáž v PDCS. Mám rada cestovanie, históriu a prácu s deťmi.

 

Mladí občania – aktéri transformačných procesov v Tunisku

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V poradí už tretím projektom zameraným na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti v Tunisku sme sa snažili o kontinuálne a udržateľné intervencie v projektovom partnerstve s tuniskými partnermi a kolegami z V4 regiónu.

V tomto projekte sme sa zamerali na mladých ľudí ako aktérov transformačných zmien v Tunisku, obzvlášť v oblasti znižovania politického napätia. Preto sme do spoločného tréningového procesu prizvali mladých lídrov mimovládnych organizácií a politických strán. V rámci projektu sme sa venovali aj vysokoškolským študentom z regiónu severnej Afriky a strednej Európy s cieľom podporiť ich snahu aktívnych občanov a lídrov scitlivených v interkultúrnom kontexte. Ďalšou cieľovou skupinou projektu bola platforma mimovládnych organizácií v regióne El Kef, s ktorou sme zrealizovali sériu konzultácií a tréningových aktivít s možnosťou udelenia mikrograntov.

Cieľom projektu Mladí občania – aktéri transformačných procesov v Tunisku bolo posilnenie kapacity tuniskej mládeže v regióne El Kef, Jendouba, Béja a Siliana, aktívnej v občianskom a politickom živote cez:

1. Posilňovanie kapacít potenciálnych mladých lídrov z radov tuniskej mládeže v oblasti nenásilného riešenia sporov, líderských schopností a aktívneho občianstva,
2. Zcitlivovanie tuniskej mládeže z regiónu El Kef, Jendouba, Béja a Siliana k potrebe využívania spoločenského dialógu v procese transformácie spoločnosti,
3.  Posilnenie schopnosti mimovládnych organizácií v regióne El Kef budovať kapacity v oblasti spoločenského dialógu a aktívneho občianstva.

V projektovom partnerstve sme zabezpečili:

1. Odborne pripravenú mládež v regióne El Kef, Jendouba, Béja a Siliana v oblasti aktívneho občianstva, líderstva, dobrej správy verejných vecí s dôrazom na lokálnu demokraciu.
2. Mládež v regióne El Kef, Jendouba, Béja a Siliana rozumejúca potrebe spoločenského dialógu s potrebnými nástrojmi na jeho uvádzanie do praxe.
3. Miestne mimovládne organizácie schopné aktívne presadzovať spoločenský dialóg.

Tieto výstupy sme dosiahli nasledovnými aktivitami:

- vydanie publikácie „Sprievodca aktívneho občana“,
- tréning aktívneho občianstva ako nástroja nenásilného riešenia konfliktov,
- tréning pre mladých aktívnych lídrov – agentov transformačných zmien,
- supervízia účastníkov tréningov,
- letná škola aktívneho občianstva a mierového riešenia konfliktov,
- poskytnutie mikrograntov tuniským mimovládnym organizáciám,
- poskytovanie sprievodných konzultácií tuniským mimovládnym organizáciám, 
- príprava krátkeho dokumentárneho filmu o dialógu medzi mladými aktívnymi členmi občianskej spoločnosti a verejného života Mladí lídri v Tunisku (dokumentárny film s anglickými titulkami je k dispozícii na YouTube kanáli Education for Peace pod názvom Young Leaders).


Partner projektu:
Asociácia žena a občianstvo (AFC - Association Femme et Citoyenneté), Tunisko

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore SlovakAidu.

KONZULTANTI

 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Ivana Garanová Petrisková

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe

Podporiť

...radosť z dialógu, poznávania a zmeny.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

02/ 5292 5016

V rokoch 2010 – 2012 sme v PDCS viedli medzinárodný projekt „Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v strednej Európe” s cieľom zvýšiť schopnosť rozvojových a humanitárnych organizácií získavať podporu od súkromných darcov v rámci krajín Višegrádskej štvorky.

Logo Fundraising project

Projekt mal za cieľ rozvíjať spoluprácu a zjednodušiť výmenu skúseností medzi mimovládnymi rozvojovými organizáciami (MVRO), fundraisormi, odborníkmi a národnými platformami MVRO v strednej Európe v oblasti získavania súkromných zdrojov pre rozvojové a humanitárne účely a prispieť k ich vzájomnému sieťovaniu, učeniu sa a zdieľaniu, a tak posilňovať ich fundrasingové kapacity.

Aktivity projektu boli nastavené tak, aby vytvorili fórum pre stredoeurópskych rozvojových/humanitárnych odborníkov a fundraisorov a ponúkli im možnosť stretávať sa so svojimi kolegami zo stredoeurópskeho regiónu. Zároveň umožnili konfrontáciu skúseností s expertmi, ktorých sprostredkoval britský partner projektu, ďalej možnosť tréningu a zvýšenia profesionálnych kapacít svojich organizácií. Aktivity sa uskutočnili v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku.

Jedným z hlavných výstupov projektu bola aj publikácia Fundraising bez hraníc v piatich jazykových mutáciach.

Prečítajte si evaluačnú správu (v angličtine).  

Viac informácií o celom projekte nájdete na webovej stránke projektu
 
Projekt bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.

KONZULTANTI

 • Ján Mihálik

  Tréner, facilitátor, konzultant 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: LinkedIn Profile

   

 • Peter Guštafík

  Tréner, facilitátor

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  životopis: Gustafik_CV_SK.pdf

  Životopis

  Ako facilitátor a tréner sa venuje vzdelávaniu v neziskových organizáciách, verejných inštitúciách a firmách v témach ako fundraising, gamifikácia, rozhodovanie na základe dát, či vyjednávanie.

  Facilitačne spoluviedol vzdelávanie pre British Council na Slovensku v troch medzinárodných programoch Intercultural Navigators, Active Citizens and Empowering European Citizens.

  Vyštudoval matematiku na Cornell University v USA, absolvoval Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre tretí sektor a je spoluautorom publikácií Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikania pre neziskové organizácie.