Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám prinášame prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Údaje prevádzkovateľa:

PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko
tel: 02/ 5292 5016, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 317 82 451, DIČ: 2020978223


1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb a fakturácie (týka sa prípadov, keď cez našu web stránku vyplníte objednávkový formulár Objednávka kurzu/ Objednávka publikácie alebo formulár Záujem o kurz/ Záujem o službu. Osobné informácie získané cez vyššie uvedené formuláre nezaraďujeme do databázy k posielaniu noviniek od nás, slúžia výhradne na účely vzájomnej komunikácie potrebnej pri realizácii objednávky.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

    meno
    priezvisko
    ulica a súpisné číslo
    poštové smerovacie číslo
    mesto
    telefónne číslo
    názov spoločnosti
    IČO
    DIČ
    IČ DPH
    e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

    IP adresa
    cookies

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení.

5. Webová metrika a analytika

PDCS web stránka používa Google Analytics v základnom nastavení bez ukladania osobných údajov.

6. Reklamné a propagačné služby

V prípade zadania e-mailovej adresy v časti stránky Kontakt (https://www.pdcs.sk/sk/kontakt.html) do políčka ODOBERAŤ NOVINKY sa Vaša e-mailová adresa zaraďuje do databázy PDCS, o.z. určenej k rozposielaniu informácií o našich vzdelávacích aktivitách ako sú semináre, konferencie a kurzy. Vašu e-mailovú adresu zaraďujeme do databázy aj po účasti na akciách PDCS, ak svoj súhlas s rozposielaním vyššie uvedených informácií potvrdíte svojim podpisom. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

    meno
    priezvisko
    e-mailová adresa

Z odoberania newslettra/ noviniek je možné sa odhlásiť pri každej rozposielke kliknutím na príslušný link.


7. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta dostatočne ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

KROS, a.s.
Google
MailChimp a Salesforce so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod "Privacy Shield Framework" (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).


8. Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta k rozposielkam o aktivitách PDCS spracovávame prostredníctvom systémov CRM (Customer Relationship Management - riadenie vzťahov so zákazníkmi), konkrétne MailChimp a Salesforce so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod "Privacy Shield Framework" (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov).

Do týchto systémov zaraďujeme len tie dáta, na ktoré ste dali výslovný súhlas podpisom v prezenčnej listine alebo cez dobrovoľné zadanie e-mailovej adresy v časti Kontakt (políčko ODOBERAŤ NOVINKY).

Znenie súhlasu: Týmto dávam podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích akciách organizovaných PDCS, o.z. ako sú semináre, kurzy a konferencie. Súhlas dávam prevádzkovateľovi PDCS, o.z. so sídlom na Štúrovej 13, 81102 Bratislava, IČO 317 82 451.  PDCS, o.z.  používa k spracúvaniu osobných údajov aplikáciu MailChimp a Salesforce so sídlom v USA, ktoré sú certifikované a spadajú pod "Privacy Shield Framework" (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany osobných údajov). Súhlas zanikne, ak sa po dobu 8 rokov od udelenia súhlasu nezúčastníte žiadnej vyššie uvedenej aktivity organizovanej prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

9. Právo na prístup k údajom

Používateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

10. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.


11. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Žiadosť k oprave údajov môžete zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

12. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje.

13. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Žiadosť k výmazu údajov môžete zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

14. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

15. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

16. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme však radi, ak sa v takomto prípade obrátite najskôr na nás. Zistené nedostatky radi napravíme. 

17. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ PDCS, o.z. je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

18. Zabezpečenie ochrany údajov

Pre ochranu osobných pdajov sme prijali a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

19. Mlčanlivosť

Naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.V Bratislave, 25. mája 2018