O nás

PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie  a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.

Napĺňaniu motta organizácie „Radosť z dialógu, poznávania a zmeny“ sa venujeme od roku 1991, keď PDCS vzniklo na Univerzite Komenského v Bratislave ako súčasť medzinárodného vzdelávacieho programu Partners for Democratic Change. V roku 1994 bola založená nadácia PDCS a od roku 1997 PDCS pokračuje ako občianske združenie. V minulosti popri pracovisku v Bratislave pôsobili aj Mediačné centrum v Banskej Bystrici a Zmierovacia rada v Prešove a v Leviciach. Štyri roky boli súčasťou PDCS aj pobočky – zmierovacie rady v Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote a Kežmarku.
Sme tiež súčasťou siete Partners Network zloženej z 20 partnerských centier, ktoré spája spoločné poslanie a hodnoty demokratickej zmeny.

Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu a posilňovaniu kultúry demokracie, šíreniu participatívnych prístupov a mechanizmov na dialóg a predchádzanie konfliktom. Poskytujeme pomoc v medzinárodných rozvojových programoch a sprostredkúvame kultivovaný dialóg medzi rôznymi záujmovými skupinami. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, inštitúciami verejnej správy a medzisektorovými partnerstvami.

V roku 2015 sme prešli zmenou loga a pri tejto príležitosti sme veľa diskutovali a zamýšľali sa nad zmenami, ktoré nás a našu spoločnosť čakajú. Prečítajte si blog KDE NÁS BUDE TREBA? ZAMYSLENIE O POZMENENOM LOGU A MENIACOM SA POSLANÍ PDCS.

Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 25 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách  a regiónoch sveta, okrem iného v Abcházsku, Afganistane, Arménsku, Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bielorusku, Egypte, Gruzínsku, Holandsku, Izraeli, Jemene, Jordánsku, Kazachstane, Kirgizstane, Kosove, Keni, Luxembursku, Macedónsku, Moldavsku, Mongolsku, Nemecku, Rakúsku, Rusku, Senegale, Tadžikistane, Thajsku, Turecku, Ukrajine, Uzbekistane alebo v USA.

PDCS tiež vydalo 30 vlastných knižných publikácií v 8 jazykoch. Prácu PDCS Vám vieme priblížiť cez videá z našich akcií a aktivít

PDCS You Tube channel

Naše aktivity každoročne hodnotíme vo Výročných správach:

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

 

NÁŠ TÍM

 • Dušan Ondrušek

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: dusan@pdcs.sk
  životopis: dusan_ondrusek_cv.pdf

  Životopis

  V roku 1991 ešte na Univerzite Komenského začal realizovať program prevencie a riešenia konfliktov, ktorý sa neskôr pretvoril do neziskovej organizácie PDCS, ktorú potom viedol a rozvíjal vyše 20 rokov. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.
  Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii, ľuďom ktorí potrebovali pomoc v životných ťažkostiach alebo cítili, že sa potrebujú rozvíjať na svojej životnej ceste. Venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja a nenásilnej komunikácie. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 1200 tréningov v štyridsiatke krajín. Od roku 2012 sa presunul do pozície predsedu správnej rady PDCS a popri špeciálnych tréningoch sa vo väčšej miere sa venuje zahraničným programom, príprave nových procesových expertov (trénerov a konzultantov), analytickej a publikačnej činnosti. Ako externý lektor prednáša na viacerých univerzitách – v posledných rokoch hlavne na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite v Bratislave, UUD v Plzni a VŠUP v Prahe, v minulosti tiež na European Peace University v Schleiningu a Donau University v Kremse.
  Je autorom a spoluautorom 11 kníh a mnohých odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí napr. publikácie „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Tréning? Tréning“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Komunikácia v terénnej sociálnej práci“ a „Peacework“. Z ciest pravidelne publikuje „klebety“ o tom ako sa v rôznych krajinách transformujú konflikty a čo sa deje v stretoch odlišných kultúr, napríklad v knihách „S tekvicou priviazanou o nohu“ a „Sop-sum-sum“.
 • Karolína Miková

  Riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: kaja@pdcs.sk
  životopis: Mikova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V PDCS pôsobí (s menšími prestávkami) od roku 1996. Spočiatku ako dobrovoľníčka, neskôr ako projektová manažérka, trénerka a facilitátorka a dnes ako riaditeľka.

  Vyštudovala územné plánovanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala ročný študijný pobyt na Inštitúte pre verejné štúdie na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, USA. Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  V rokoch 2011/2012 pracovala ako riaditeľka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
  Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti, deliberatívnu demokraciu, komunitný rozvoj a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta.


 • Anna Zemanová

  Zástupkyňa riaditeľky a finančná manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: zemanh@pdcs.sk
  životopis: Zemanova_CV_SK.pdf

  Životopis

  V neziskovom sektore pôsobí od roku 1987 v rôznych organizáciách. Po absolvovaní dopravných stavieb na Stavebnej fakulte v Bratislave sa venovala územnému plánovaniu a vplyvu dopravy na životné prostredie. Neskôr absolvovala štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Má bohaté skúsenosti z práce v neziskovom sektore. Bola tajomníčkou Mestskej organizácie SZOPK v Bratislave, výkonnou riaditeľkou Nadácie Universitas Tyrnaviensis, pracovala pre Verejnosť proti násiliu a nadáciu Friedrich Naumann Stiftung. Spoluzakladala Outward Bound na Slovensku – Štúdio zážitku. Pôsobila ako inštruktorka Stromu života i Prázdninovej školy Lipnice.
  Bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Bratislave a tajomníčkou poslaneckého klubu VPN v SNR.


  V PDCS sa od počiatku starala o každodenné fungovanie organizácie, finančné riadenie, ale i zabezpečenie realizácie projektov a kontraktov. Od roku 2001 je zástupkyňou riaditeľa/ky PDCS.


  Je editorkou a spoluautorkou viacerých publikácií napr. Bratislava nahlas, Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia SR, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Práva miest a ich ochrana, Finančná stabilita mimovládnych organizácií.


 • Katarína Bajzíková

  Programová koordinátorka a konzultantka

  tel.: +421 915 738 477
  mail: katarina@pdcs.sk
  životopis: katarina_bajzikova_cv.pdf

  Životopis

  Katarína Bajzíková pracuje v PDCS ako projektová manažérka od roku 2011. Ukončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorého sa venovala téme bezpečnostných výziev západoafrického regiónu (so zameraním na prípadovú štúdiu postkonfliktnej rekonštrukcie Libérie). Počas štúdia absolvovala viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Università degli studi di Bologna – Taliansko, Université Bordeaux IV. Montesquieu – Francúzsko, Université Gaston Berger Saint-Louis – Senegal a Nordic Africa Institute Uppsala – Švédsko).

  Zaoberá sa témami rozvoja a bezpečnosti v subsaharskej Afrike,  rozvojovou spoluprácou vo V4 kontexte, post-konflitným budovaním mieru a transformačnými zmenami vo V4 a MENA regióne. Na vyššie uvedené témy publikuje a vedie prednášky. V súčasnosti koordinuje medzinárodné projekty na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti vTunisku (Mladí občania – aktéri transformačných zmien v Tunisku, mierového vzdelávania v Európe (Peace and Development in European Education ). Taktiež spolu- koordinovala projekt V4 AID – zameraný na podporu Miléniových rozvojových cieľov vo V4 priestore. Trénersky sa venuje hlavne témam : projektový manažment a písomná komunikácia v interkultúrnom prostredí,  medzinárodné konflikty a vyjednávania v rámci programu študentských simulačných sobôt (Libéria, Cyprus). V roku 2012 sa spolu s partnermi z V4 regiónu pokúsila založiť tradíciu osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore. Má pracovné skúsenosti aj z privátneho a verejného sektora. Doteraz pôsobila v 20 krajínách na troch kontinentoch.


 • Ľuboslava Šefčíková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: luba@pdcs.sk
  životopis: luboslava_sefcikova_cv.pdf

  Životopis

  Ľuba pracuje v PDCS ako projektová manažérka od januára 2018. Magisterské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po dvojročnej praxi sa rozhodla zamerať na sociálnu oblasť. Pracovala ako projektová manažérka v neziskovej organizácii Depaul Slovensko, ktorá poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova. Dobrovoľnícky pôsobila päť mesiacov v Gruzínsku, kde sa zameriavala na posilnenie postavenia žien v spoločnosti a podporu malého podnikania v komunite vnútorných vysídlencov z konfliktov v Abcházsku a Južnom Osetsku. Trénersky sa ako junior trénerka v PDCS venovala simuláciám zameraným na vyjednávanie v postkonfliktnom kontexte (Gruzínsko).

  Rok a pol pôsobila v Izraeli, kde zblízka sledovala realitu konfliktu blízkeho východu ako aj partikulárne jednotlivých komunít žijúcich na tomto uzemí. Zúčastnila sa programu Citizen journalism organizácie Yala Academy zameraný na peacebuilding a nové média.

 • Miroslava Žilinská

  Trénerka, konzultantka, projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: miroslava@pdcs.sk
  životopis: Zilinska_SK_CV.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané kurzy

  Time manažment inak

  Kríza a stres ako príležitosť pre rast

  Vybrané projekty

  Životopis

  Miroslava pôsobí v PDCS ako trénerka, konzultantka a projektová manažérka od mája 2018.

  Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a rodové štúdiá na Central European University. Už počas školy v roku 2009 začala pôsobiť ako terénna sociálna pracovníčka v Občianskom združení Odyseus, kde sa zameriavala na prácu s vylúčenými komunitami, predovšetkým s ľuďmi, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sexbiznise. Od roku 2012 pôsobila v OZ Odyseus ako programová manažérka a podpredsedníčka združenia. Je jednou zo zakladateliek kontaktného centra na známom sídlisku v Bratislave – Pentagon, kde pracovala na podpore zapájaní komunity pri riešení problémov tohto susedstva.

  Pracovala tiež ako školská psychologička na stredných školách, dobrovoľníčka pre prácu s deťmi a mládežou a má skúsenosti ako lektorka (oi.) pre terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky.

 • Lukáš Zorád

  Programový koordinátor a konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: lukas@pdcs.sk
  životopis: Zorad_CV_en_2016.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané projekty

  Životopis

  Do PDCS pracuje od roku 2016 ako programový koordinátor na projekt European Network for Non-violence and Dialogue. Od roku 2011 pôsobil ako projektový koordinátor pre občianske združenie Človek v ohrození na projektoch zameraných na potravinovú bezpečnosť a racionálne využívanie prírodných zdrojov v Keni a Južnom Sudáne.

  Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie (2007). V magisterskej práci sa špecializoval na environmentálnu výchovu a rozvoj občianskej angažovanosti. Doktorandské štúdium absolvoval v odbore krajinnej ekológie a na univerzite prednášal predmety environmentálna etika, globálna ekológia a klíma.

  Je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Pangaea, ktoré sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
 • Peter Guštafík

  Tréner, facilitátor

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: peter@pdcs.sk
  životopis: Gustafik_CV_SK.pdf

  Životopis

  Ako facilitátor a tréner sa venuje vzdelávaniu v neziskových organizáciách, verejných inštitúciách a firmách v témach ako fundraising, gamifikácia, rozhodovanie na základe dát, či vyjednávanie.

  Facilitačne spoluviedol vzdelávanie pre British Council na Slovensku v troch medzinárodných programoch Intercultural Navigators, Active Citizens and Empowering European Citizens.

  Vyštudoval matematiku na Cornell University v USA, absolvoval Dlhodobé vzdelávanie konzultantov pre tretí sektor a je spoluautorom publikácií Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikania pre neziskové organizácie.
 • Adela Tihláriková

  Projektová manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: adela@pdcs.sk
  životopis: adela_tihlarikova_cv.pdf

  Životopis

  Adela Tihláriková vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského. Počas štúdia pracovala na prekladateľskom oddelení firmy exe, ale aj ako guidka či tlmočníčka zahraničných umelcov počas ich návštev na Slovensku, stážovala v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií a v týždenníku The Slovak Spectator. V PDCS pôsobí od roku 2014, v súčasnosti vedie projekt „Lídri mimovládnych neziskových organizácií pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku“ (SlovakAid).

 • Zuza Fialová

  Trénerka, konzultantka, projektová manažérka

  tel.: +421 918 689 882
  mail: zuza.fialova@pdcs.sk
  životopis: Fialova_Zuza_CV_SK.pdf

  Na čom v PDCS pracuje:

  Vybrané kurzy

  Vybrané služby

  Vybrané projekty

  Životopis

  Konzultantka v oblasti medzinárodného rozvoja, ľudských práv, demokratickej transformácie a riešenia konfliktov Zuza Fialová, pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie (OBSE, NATO), miestne ľudskoprávne či advokačné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a vládne orgány. Jej kariéra výskumníčky, lektorky, konzultantky a neskôr terénnej pracovníčky začala v roku 1992. Zoznam jej odborných publikácií obsahuje viac ako 40 pozícií. Jej kniha Monitorovanie ľudských práv bola vydaná v piatich jazykoch vrátane azerbajdžanského. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky strávila v Afganistane.
  Magisterský titul zo sociológie získala na Univerzite Komenského v Bratislave (1995).    PhD. štúdium absolvovala v Inštitúte politických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave (1999).
  Pokiaľ ide o jej pedagogickú prax, vytvorila „na mieru“ vzdelávacie kurzy pre mimovládne organizácie, štátnych úradníkov, či univerzitných študentov v niekoľkých krajinách. V súčasnej dobe pracuje na projektoch súvisiacich s komunitným rozvojom a demokratickou participáciou na Ukrajine. Prednáša na niekoľkých fakultách slovenských vysokých škôl.
 • Jiří Chovaneček

  Projektový manažér

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: jiri.chovanecek@pdcs.sk
  životopis: Chovanecek_CV.pdf

  Stručná biografia

  Jiří Chovaneček vystudoval obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studií absolvoval studijní pobyty ve Švédsku a Slovinsku a pracovní stáže na Slovensku, Ukrajině, Maltě, Egyptě a Belgii. Ve volném čase rád cestuje, vaří a zajímá se o historii (především soudobé dějiny). Aktuálne v PDCS pracuje ako regionálny koordinátor v projekte Build Solid Ground.

 • Monika Straková

  Projektová manažérka, office manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: monika@pdcs.sk
  životopis: Strakova_CV_SK.pdf
  www.straky.sk

  Životopis

  Monika Straková vyštudovala Odbor sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôvodným zameraním je detská sestra, niekoľko rokov po skončení štúdia pracovala v DFNsP v Bratislave. Počas štúdií niekoľko krát vycestovala do Veľkej Británie a USA, aby si zdokonalila anglický jazyk. V PDCS pôsobí od roku 1999 ako office manažérka a neskôr aj projektová manažérka. Venovala sa projektom zameraným na zdravie Rómov (v spolupráci so španielskou organizáciou FSG). V PDCS organizačne zabezpečuje veľké eventy a konferencie, ako napr. medzinárodná konferencia s názvom " Fundraising For Development And Relief: A quest for private sources in CEE region" (2012), Občianski aktéri v konfliktoch 2 (2015), Záverečný workshop k Otvorenému informačnému systému NO (2015, v spolupráci s ÚSVROS SR). Vo voľnom čase sa venuje svojim 2 synom, záhrade, cyklistike a turistike. 
 • Zuzana Kamenická

  Účtovníčka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: zuzana.kamenicka@pdcs.sk
  životopis: Kamenická Zuzana_CV_SK.pdf

 • Lucia Kalmárová

  Finančná manažérka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: lucia@pdcs.sk
  životopis: Lucia Kalmarova_CV_SK.pdf

STÁŽISTI

 • Jana Fecenková

  Koordinátorka aktivity "Čítajme spolu"

  tel.: +421 2 5292 5016 
  mail: jana.fecenkova@pdcs.sk

 • Tereza Bieliková

  Stážistka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: tereza.bielikova@pdcs.sk

  Stručná biografia

  Študujem na Ekonomickej univerzite odbor Interkultúrna komunikácia a cudzie jazyky. Momentálne som už druhý semester na výmennom pobyte v Rakúsku. Vo voľnom čase sa venujem pozorovaniu ľudí a vzorcov správania. Mám rada otvorenú komunikáciu a pocit vyriešeného konfliktu. Denne potrebujem trochu kávy, trefný citát a poéziu. V PDCS stážujem ako administratívna a organizačná podpora.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

 • Karin Andrášiková

  Konzultantka 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Andrasikova_CV_SK.pdf

   

 • Marta Králiková

  Konzultantka 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Kralikova_CV_SK.pdf

   

 • Katarína Nagy Pázmány

  Trénerka

  tel.: 02/ 5292 5016
  LinkedIn Profile

 • Katarína Šimková

  Konzultantka 

  tel.: +421 2 5292 5016

  LinkedIn profil, životopis: Simkova_Katarina_CV_EN.pdf

   

  Stručný životopis

  Katarína Šimková študovala európske štúdiá v Bratislave a medzinárodné vzťahy so zameraním na bezpečnosť, konflikty a mier v Bruseli. Počas štúdia sa zameriavala na krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky. Dva roky pracovala s medzinárodnými rozvojovými projektami vo Viedni. Od roku 2014 - 2016 pôsobila v PDCS, kde pomáhala pri rozvojových projektoch na podporu budovania kapacít občianskej spoločnosti v Tunisku a globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách: „Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte“ a takisto spoluorganizovala konferenciu “Občianski aktéri v konfliktoch”. Spolupracovala na mapovaní kultúrnych a hodnotových konfliktov v strednej a východnej Európe. Počas jesene 2015 absolvovala dvoj-mesačný pracovno-študijný pobyt v Jordánsku, kde okrem štúdia arabčiny mapovala situáciu utečencov a občianskej spoločnosti. Angažuje sa ako facilitátorka medzinárodného programu “Soliya” na podporu dialógu medzi mladými ľuďmi zo západných a moslimských krajín. Aktívne sa zaujíma o arabské krajiny, medzináboženský a medzikultúrny dialóg.
 • Gabriel Bianchi

  Senior tréner, konzultant 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Bianchi_CV_ENG.pdf

   

 • Vladimír Labáth

  Senior tréner, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: vlado_labath_cv.pdf

   

 • Ján Mihálik

  Tréner, facilitátor, konzultant 

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: LinkedIn Profile

   

 • Bohdan Smieška

  Tréner, facilitátor, konzultant

  tel.: +421 2 5292 5016
  životopis: Smieska_CV_SK.pdf

   
 • Juraj Havlík

  Junior tréner

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: pdcs@pdcs.sk

  Stručná biografia

  Je študentom sociológie na Masarykovej univerzite. V rodnej Banskej Bystrici sa od roku 2010 angažoval za záchranu amfiteátra a dnes s O.Z. za! amfiteáter prevádzkuje Letné kino. Ako gitarista taktiež koncertuje, hráva bossa novu, gypsy jazz, Nicka Drakea či vlastné nápady. V bakalárskej práci sa venoval vývoju historického vedomia na Slovensku po roku 1989. Snaha o pochopenie “dnešnej situácie” ho doviedla do PDCS ako stážistu na projekt European Network for Nonviolence and Dialogue. Aktuálne s PDCS spolupracuje ako junior tréner v téme Každodenné strety s odlišnosťou.
  www.artne.sk / www.bbamfiteater.sk
  www.jurajhavlik.tumblr.com
 • Zora Kalka Pauliniová

  Trénerka, facilitátorka, konzultantka

  tel.: +421 2 5292 5016
  mail: pauliniova@gmail.com
  životopis: Pauliniova_CV_SK.pdf

  Životopis

  Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave a postgraduálne štúdiá v tréningu, vzdelávaní a rozvoji na London Metropolitan University a Thames Valley University vo Veľkej Británii.

  Venuje sa rozvoju a vzdelávaniu a skúsenosti  z tréningov, facilitácie stretnutí či koučovania využíva v práci pre firmy, mimovládne organizácie a iniciatívy, samosprávy i štátnu správu.

  Dlhodobo sa venuje participatívnym procesom na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni a má rozsiahle skúsenosti s prípravou, dizajnom a facilitáciou stretnutí rôznych typov. Svoju profesiu architektky a trénerky využíva ako pri plánovaní verejných priestorov, tak v témach, ktoré sa týkajú oživenia a revitalizácie miest, kultúry, ochrany historického dedičstva, prípravy strategických plánov, verejných politík či plánov mobility. Venuje sa zapojeniu rôznych skupín do verejného priestoru a do života spoločnosti – multikultúrnej výchove, desegregácii, bezbariérovosti a prístupnosti pre všetkých.  

  Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií: Bratislava / nahlas, Ako zachrániť Zem, Občianska participácia, Čítanka pre neziskové organizácie, Multikultúrna výchova, Desegregácia rómskych žiakov, Kde sme: mentálne mapy Slovenska, Priestory, Odkiaľ a kam a iné. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala v 15 krajinách sveta.

REFERENCIE

PDCS má úžasný tím, v ktorom sa spája múdrosť, odbornosť, ľudskosť a láska k poslaniu. Vďaka tomu posilňuje slovenské organizácie a pomáha im rásť.”
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play

Na tíme PDCS si ceníme profesionálny prístup a zároveň veľmi priateľské prostredie, ktoré vedia počas svojich školení, tréningov a iných akcií vytvoriť.”
Karla Wursterová, International Visegrad Fund

PDCS nám poskytlo okrem profesionality aj priateľskú atmosféru a podporu v každej fáze procesu.”
Mgr. Zuzana Komárová, PhD., Ministerstvo kultúry SR