PUBLIKACIE

Active Citizen Guide

Katarína Bajzíková (ed).

Sprievodca aktívneho občana

Katarína Bajzíková (ed.)

Jazyk: Anglický
Počet strán: 60
Rok vydania: 1. vydanie, 2015

STIAHNUŤ elektronická verzia zadarmo / Download electronic version for free

(English version below)

Publikácia „Sprievodca aktívneho občana“ vznikla v rámci projektu „Mladí občania – aktéri transformačných procesov v Tunisku“. Chceli sme ním reagovať na situáciu v mladom demokratickom štáte, v ktorom sa snažia mladí ľudia nájsť svoje aktívne miesto.

Sprievodca ponúka stručný úvod do dvoch tematických oblastí: participácie a riešenia konfliktov, ktoré pripravili Zora Kalka Pauliniová a Dušan Ondrušek. Teoretické časti sme za pomoci nášho tuniského partnera – Association Femme Citoyenneté (AFC) a konzultanta Brahima Nabliho doplnili o príklady tuniských mimovládnych organizácií (MVO). Predovšetkým ide o príklady v oblasti participácie, advokácie, vedenia kampaní a uplatňovania občianskych a ľudských práv.

Naším cieľom bolo pootvoriť dvere mladým aktívnym ľudom v Tunisku a v ostatných krajinách regiónu MENA k vyššie uvedeným témam.  Priblížiť im ich na príkladoch z ich blízkeho okolia a im blízkom kultúrnom kontexte, podnietiť v nich ďalšiu zvedavosť k týmto témam a vyskúšanie si nástrojov participácie a riešenia konfliktov v praxi. Blízkosť k cieľovej skupine mladých ľudí sme chceli dosiahnuť aj prostredníctvom kresieb, ktoré pre túto publikáciu pripravila dcéra s otcom (Janka a Vlado Labáthovci).

Jej obsah sme mali možnosť v rámci lektorského tímu PDCS, v zložení Kalka Zora Pauliniová, Tatiana Cárova, Dušan Ondrušek a Peter Guštafík, otestovať a prispôsobiť účastníkom dvoch sérií tréningov a letnej školy na tému participácia, riešenie konfliktov a líderstvo.  Všetky tri vzdelávacie moduly sme realizovali v Tunisku prevažne s tuniskými mladými ľuďmi z MVO a politických strán a v prípade letnej školy NAVISS (North African and Visegrad Summer School) išlo o medzinárodnú účasť z regiónu severnej Afriky a Vyšehradu.
Dúfame, že sa nám podarilo pripraviť zrozumiteľný úvod do dvoch veľkých tém participácie a riešenia konfliktov. Budeme radi ak nám dáte vedieť Vaše postrehy a skúsenosti z používania tohto Sprievodcu na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Príjemné čítanie a úspešnú realizáciu v praxi!

Katarína Bajzíková
(editorka)

The publication Active Citizen Guide was created as part of the project Young People - Actors in Transformation Processes in Tunisia. With the project we aimed respond to the situation in the young democratic country, in which the youth is trying to find its own active place.

This Guide briefly introduces to you two thematic areas of participation and conflict resolution with texts written by Zora Kalka Pauliniová and Dušan Ondrušek. Working with our Tunisian partner - Association Femme Citoyenneté (AFC) - and consultant Brahim Nabli, we supplemented theoretical parts with examples from Tunisian non-governmental organizations (NGOs). Primarily they are examples of participation, advocacy, campaigning, and exercising of civil and human rights.

Our aim was to open up the doors to the above topics for young people who are active in Tunisia or other countries of the MENA region.  We wished to make those topics more relevant to them through examples from their surroundings and a cultural context which is close to them. In addition, we aimed to provoke in them further curiosity for these issues and to try out the instruments of participation and conflict resolution in practice. To approach the target group of young people more directly, we also used drawings made for this publication by daughter and father Janka and Vlado Labáth.

In a team of PDCS lecturers, which included Kalka Zora Pauliniová, Tatiana Cárová, Dušan Ondrušek and Peter Guštafík, we had a chance to test and customize the contents for the participants of two series of training courses and one summer school on topics of participation, conflict resolution and leadership. We implemented all three training modules in Tunisia with participants being mostly young Tunisians from NGOs and political parties. In case of the NAVISS (North African and Visegrad Summer School) the participants came from the region of North Africa and Visegrad.

We are hopeful that we have managed to put together a clear introduction to the two major topics of participation and conflict resolution. We will be happy to hear your comments and experiences from using this guide at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Let us wish you enjoyable reading and successful implementation in practice!

Katarina Bajzíková
(Editor)